Huishoudelijk Reglement 

TIJDELIJKE VERHUUR VOOR KORTE DUUR 
Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle parken van Center Parcs (hierna te noemen:
“Verhuurder”) en bestemd voor de tijdelijke huurders/bewoners/werknemers van cottages, hun
gezelschap en in het algemeen voor al hun bezoekers (hierna gezamenlijk te noemen “Huurder”).

1. Afspraken die afwijken van de bepalingen van dit reglement, zijn slechts geldig indien en voor
zoverre deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Huurder en Verhuurder zijn vastgelegd. Er kunnen
geen rechten worden ontleend aan mondelinge (al dan niet telefonische) toezeggingen door of
namens Verhuurder.
2. Huurder, zijn gezelschap en in het algemeen alle bezoekers van parken van Verhuurder zijn
gehouden zich correct te gedragen en alles na te laten wat aan Verhuurder of bezoekers
redelijkerwijs aanstoot kan geven.
3. Het gehuurde mag niet als hoofdverblijf worden bewoond. Huurder dient te allen tijde elders een
vaste woonplaats te hebben. Het is voorts niet toegestaan voor Huurder om zich in te schrijven als
woonachtig op het park (GBA) en in het verlengde hiervan mag het gehuurde of het park niet
worden gebruikt als postadres.
4. In het gehuurde dient tenminste 1 Huurder te verblijven met minimaal de leeftijd van 18 jaar. Het is
niet toegestaan om het maximum aantal gasten per gehuurde te overschrijden.
5. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een specifiek verblijfsnummer. Verhuurder is te allen
tijde gerechtigd Huurder terstond te laten verhuizen naar een ander verblijf.
6. Huurder is aansprakelijk voor alle schade door hem, zijn gezelschap of bezoekers, aan personen
en/of eigendommen van Verhuurder of derden op het park veroorzaakt. Hetgeen de Huurder als
vergoeding aan Verhuurder wegens schadevergoeding schuldig wordt, is Huurder verplicht op de
eerste daartoe bestemde strekkende eenvoudige schriftelijke aanschrijving van Verhuurder over te
maken.
7. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of ongevallen als gevolg van deelname aan
activiteiten en/of gebruik van faciliteiten e.d.
8. Het is de Huurder niet toegestaan om in of aan het gehuurde wijzigingen aan te brengen, zoals
bijvoorbeeld in beplanting, bomen, heesters of afscheidingen, interieur, leidingen, installaties,
meterkasten, decoders, routers en dergelijke. Voorts is het niet toegestaan om zaken toe te voegen
aan het gehuurde zoals waslijnen in de tuin, schotels, koelkasten, airconditioning en dergelijke.
Evenmin is het toegestaan om tenten te plaatsten rondom het gehuurde. Iedere wijziging in of aan
het gehuurde die zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder is aangebracht, kan Verhuurder
per direct en op kosten van Huurder ongedaan (laten) maken, zonder voorafgaande
ingebrekestelling.
9. De navolgende zaken zijn op/rondom het park ten strengste verboden:
– Vuurwapens en vuurwerk;
– Het gebruik/opslaan van stoffen die brand- of explosiegevaar met zich meebrengen en/of op een andere wijze schade kunnen veroorzaken;
– Drankmisbruik/drugsgebruik;
– Het drijven van handel of het organiseren van kansspelen;
– Open vuur.
10. Het gebruik van een barbecue is toegestaan tenzij er sprake is van seizoensgebonden maatregelen.
11. In de slaapvertrekken van het gehuurde en op overige brandgevaarlijke plaatsen, is het niet toegestaan te roken.
12. Huurder dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren op het park. Het niet kunnen legitimeren en/of het opgeven van een valse naam en/of een vals adres kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van het park en/of beëindiging van de huur.
13. Verhuurder heeft te allen tijde het recht het gehuurde te betreden voor inspectie en/of onderhoudswerkzaamheden, zonder dat huurder daardoor recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen huursommen en/of enige andere vorm van compensatie.
14. Verhuurder zal eens per 2 weken een tussentijdse schoonmaak, en bij het einde van de huur een eindschoonmaak, houden in het gehuurde. Deze tussentijdse schoonmaak en eindschoonmaak bestaat uit het schoonmaken van de sanitaire ruimtes (badkamer, toilet), de vloeren en het werkblad van de keuken. Tevens zal Verhuurder gelijktijdig met de tussentijdse schoonmaak het door Huurder afgehaalde en in de hal van het gehuurde verzamelde bedlinnen ophalen en vervangen door (een) nieuw(e) bedlinnenpakket(ten). Verhuurder kan de werkzaamheden die vallen binnen de schoonmaak gedurende het verblijf aanpassen en zal Huurder hier tijdig over informeren. Verhuurder zal de tussentijdse schoonmaak vooraf communiceren met Huurder en Huurder zal er in alle gevallen voor zorgdragen dat de schoon te maken ruimtes voldoende bereikbaar zijn voor de schoonmaakwerkzaamheden.Bij de tussentijdse schoonmaak en/of de eindschoonmaak is in ieder geval niet inbegrepen:
– Afwassen;
– Bedden afhalen en gehuurd bedlinnen en eventuele handdoeken verzamelen;
– Afval in de vuilniszak doen en in de container deponeren.
15. Huurder is verplicht het gehuurde van binnen en rondom schoon, vrij van afval en in goede staat te houden. Huurder is verplicht afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het gehuurde kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten in rekening worden gebracht.
16. De Huurder dient zich bij aankomst en vertrek te houden aan de aangegeven tijden. Bij aankomst kan Huurder vanaf 15.00 uur het gehuurde betrekken. Bij vertrek dient Huurder het gehuurde voor 10.00 uur te verlaten en alle ter beschikking gestelde sleutels weer in te leveren bij de receptie van het park. Bij afwijking hiervan door de Huurder kan Verhuurder hieraan financiële consequenties verbinden.
17. Bij vertrek uit het gehuurde zal namens Verhuurder een nacontrole plaatsvinden op schade aan en ernstige bevuiling van het gehuurde. Het gehuurde dient te allen tijde ontruimd van persoonlijke bezittingen en bezemschoon/gestofzuigd te worden opgeleverd in de staat waarin het zich bevond bij ingebruikname, zoals is vastgelegd in het opleverrapport dat bij aanvang van de huur is opgesteld tussen Verhuurder en Huurder.
18. Het is de Huurder niet toegestaan op het park dieren te houden die last of ongerief veroorzaken. In het gehuurde zijn maximaal 2 huisdieren toegestaan, die ’s nachts en bij afwezigheid van de Huurder in een bench dienen te verblijven. Huisdieren dienen vrij te zijn van ongedierte. Honden dienen te allen tijde te zijn aangelijnd en hun behoeften te doen op de op het park aanwezige hondentoiletten. Het is evenmin toegestaan motoren,werktuigen, gereedschappen of dergelijke, welke naar de mening van de Verhuurder overlast kunnen veroorzaken, op het park te houden en/of te gebruiken. Radiotoestellen of andere geluidsproducerende apparaten dienen zodanig gebruikt te worden dat het geluid buiten het gehuurde niet hoorbaar is.
19. Huurder en in het algemeen elke bezoeker is gehouden op het park alle door of vanwege de overheid te geven voorschriften stipt na te komen. Op het watergedeelte van het park mag niet met gemotoriseerde vaartuigen worden gevaren. Tevens is het niet toegestaan te zwemmen in het buitenwater, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.
20. Gemechaniseerde en/of gemotoriseerde voertuigen op 2 of meer wielen mogen uitsluitend bij het in- en uitchecken op het park komen of zijn. Voor het overige mogen gemechaniseerde en/of gemotoriseerde voertuigen op meer dan 2 wielen tijdens het verblijf – behoudens in het geval een park afwijkende schriftelijke regels hanteert – niet op het park komen of zijn. Deze voertuigen dienen op het centrale parkeerterrein te worden gestald. Het parkeerterrein is niet bewaakt en parkeren geschiedt voor eigen risico. Uitzonderingen kunnen uitsluitend in overleg met de door Verhuurder aangestelde contactpersoon schriftelijk overeengekomen worden.
21. Bezoek op het park is toegestaan tussen 9.00 uur en 23.00 uur. Iedere bezoeker dient door Huurder tijdig voor het bezoek te worden aangemeld bij de receptie van het park. De bezoeker dient zich vervolgens bij aankomst ook te melden bij de receptie. Voor bezoekers zullen parkeerkosten in rekening worden gebracht.
22. Indien Huurder toevallig op een foto of video staat die (op)genomen werd voor afbeelding in een publicatie van Verhuurder of voor weergave op een internetsite van Verhuurder, wordt diens instemming met het gebruik en de publicatie vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto/video herkenbaar is. Aan de betreffende beelden kunnen geen rechten worden ontleend.
23. Verhuurder heeft te allen tijde het recht om gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat Huurder daardoor het recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen.
24. Verhuurder behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de outillage van het park, in de werkzaamheden van haar personeel en de aan huurder te verlenen diensten, alsmede in de door haar berekende prijzen en de door haar gemaakte of gepubliceerde plannen.
25. Huurder is gehouden alle aanwijzingen en voorschriften gegeven door of vanwege Verhuurder overeenkomstig dit reglement en/of voortvloeiend uit dit reglement – zulks ter uitsluitende beoordeling van Verhuurder – stipt na te komen.
26. Verhuurder en/of de met het toezicht op de nakoming van dit reglement belaste persoon (personen) is (zijn) gerechtigd – al dan niet na voorafgaande waarschuwing – degene die enige bepaling van dit reglement niet nakomt of overtreedt, van het park te (doen) verwijderen en verdere toegang te ontzeggen, zonder gehouden te zijn tot gehele/gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen en/of entreegelden.